Bảo mật tại OnCustomer

1 min read

Phân quyền chặt chẽ

Tại OnCustomer, tính năng sản phẩm được phân quyền chặt chẽ theo các roles khác nhau trong hệ thống, đảm bảo từng nhóm người dùng chỉ được phép sử dụng và tương tác trên những phần được người quản trị cho phép

Password và lưu trữ

OnCustomer bắt buộc khách hàng sử dụng mật khẩu mạnh theo chuẩn quốc tế, và mọi mật khẩu được lưu trữ và mã hoá mạnh sử dụng PBKDF (bcrypt).

Bảo mật mạng và ứng dụng

Hosting và lưu trữ

Ứng dụng của OnCustomer sử dụng nền tảng Cloud của Amazon Web Services (AWS) tại Data Center của ty nổi tiếng thế giới này Singapore, và một phiên bản mở rộng với máy chủ tại Việt Nam để tăng tốc độ cho khách hàng.

Backup

Tại tầng dữ liệu, dữ liệu của OnCustomer được

  • Backup thời gian thực trong tối thiểu 30 ngày, tức là dữ liệu được sao lưu đến từng giây, nếu có bất kì lỗi nào xảy ra trong bất kỳ thời gian nào trong ngày, dữ liệu đều được sao lưu an toàn
  • Backup theo quy trình sau đó, đảm bảo dữ liệu của khách hàng luôn được an toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *